Certified Technical Training Center

เรื่องน่าสนใจ

One Price

Training any certified course get One Price


อบรมทุกหลักสูตรของทางเซอร์ติไฟด์ในราคาเดียวกันเพียง 9,750 บาทต่อท่านเมื่อมาพร้อมกันสองท่าน

Microsoft

Microsoft training on One Price


เซอร์ติไฟด์ได้จัดหลักสูตรของทางไมโครซอฟท์ขึ้นมาใหม่ เน้นความเข้มข้นของเนื้อหาให้ครอบคลุมการทำงานและได้ลงมือปฏิบัติจริง

Cisco

Get 50% discount for CCNA exam when take class with certified


เรียนรู้ซิสโก้กับเซอร์ติไฟด์ ด้วยอุปกร์รุ่นใหม่ทันสมัย และจำกัดจำนวนผู้อบรมให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

Android

Certified เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android แล้ว


เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมทำสำหรับระบบปฏิบัติการ Android ได้แล้ววันนี้ที่ Certified