Previous Next
 • CCNA Routing and Switching

  เริ่มต้นการเป็นผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คมืออาชีพกับเรา

  Balloon
 • โปรโมชั่นพิเศษ

  มาอบรมพร้อมกับสองท่านจ่ายเพียงท่านเดียวสำหรับ Cisco ทุกหลักสูตร

  Aeroplane
 • CCNP

  เปลี่ยนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์คด้วย Cisco Certified Network Professional

  Kite

อบรม Cisco : หลักสูตร Cisco Certified Design Associate(CCDA) สอนโดยมืออาชีพ

สำหรับเนื้อหารายวิชาดังกล่าว จะประกอบด้วยเรื่องของการออกแบบระบบเครือข่าย, การเลือกใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับโซลูชั่นขององค์กร, โครงสร้างระบบเครือข่ายใน LAN,MAN,WAN และใน Data Center ทั้งที่เป็น Physical และ Virtualization ที่มีแนวโน้มขยายตัวในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื้อหาในภาคทฤษฏีและการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปปรับใช้กับองค์กรให้เหมาะสม, เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรมีการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด รวมถึงแบบทดสอบที่จะเพิ่มทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโซลูชั่นที่ต้อการ เหมาะสมสำหรับท่านที่ต้องการนำความประยุกต์ใช้กับโซลูชันที่มีอยู่ผนวกเข้ากับระบบ Virtualization ที่มีการใชงานอยู่ในปัจจุบัน เช่น VMWare ESX และ Hyper-V หรือพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร รวมถึงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเตรียมความพร้อมในสอบใบประกาศนียบัตร Cisco CCDA


ค่าอบรม

17,500 บาท


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

มาสองท่านจ่ายเพียงหนึ่งท่านเมื่อมาเรียนในวันและเวลาเดียวกัน

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ


ความรู้ที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร

 • สามารถเข้าหลักการในการออกแบบ, ข้อดี, ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากวิธีการออกแบบระบบ Cisco Design Lifecycles. และนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบขององค์กรได้
 • สามารถออกแบบระบบให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร รวมถึงเกิดประโยขน์สูงสุดได้
 • สามารถออกแบบการใช้งาน IP Address ที่เป็น IPv4 และ IPv6 รวมถึงการเลือกใช้งาน Routing Protocol แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องรูปแบบระบบขององค์กร
 • สามารถเลือกงานโซลูชั่น หรือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้
 • สามารถประยุกต์เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยุ่ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับโซลูขั่นขององค์กรได้

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน


ระดับความยาก

ปานกลาง


หัวข้อการอบรม

Design Methodologies

 • Describe the Cisco Design lifecycle – PBM (plan, build, manage)
 • Describe the information required to characterize an existing network as part of the planning for a design change
 • Describe the use cases and benefits of network characterization tools (SNMP, NBAR, NetFlow)
 • Compare and contrast the top-down and bottom-up design approached

Design Objectives

 • Describe the importance and application of modularity in a network
 • Describe the importance and application of hierarchy in a network
 • Describe the importance and application of scalability in a network
 • Describe the importance and application of resiliency in a network
 • Describe the importance and application of concept of fault domains in a network

Addressing and Routing Protocols in an Existing Network

 • Describe the concept of scalable addressing
 • Hierarchy
 • Summarization
 • Efficiency

Design an effective IP addressing scheme

 • Subnetting
 • Summarization
 • Scalability
 • NAT

Identify routing protocol scalability considerations

 • Number of peers
 • Convergence requirements
 • Summarization boundaries and techniques
 • Number of routing entries
 • Impact of routing table of performance
 • Size of the flooding domain
 • Topology

Design a routing protocol expansion

 • IGP protocols (EIGRP, OSPF, ISIS)
 • BGP (eBGP peering, iBGP peering

Enterprise Network Design

 • Design a basic campus
 • Layer 2/Layer 3 demarcation
 • Spanning tree
 • Ether channels
 • First Hop Redundancy Protocols (FHRP)
 • Chassis virtualization

Design a basic enterprise network

 • Layer 3 protocols and redistribution
 • WAN connectivity
 • Topologies (hub and spoke, spoke to spoke, point to point, full/partial mesh)
 • Connectivity methods (DMVPN, get VPN, MPLS Layer 3 VPN, Layer 2 VPN, static IPsec, GRE,VTI)
 • Resiliency (SLAs, backup links, QoS)
 • Connections to the data center
 • Edge connectivity
 • Internet connectivity
 • ACLs and firewall placements
 • NAT placement

Design a basic branch network

 • Redundancy
 • Connectivity
 • Hardware
 • Service provider
 • Link capacity
 • Bandwidth
 • Delay

Considerations for Expanding an Existing Network

 • Describe design considerations for wireless network architectures
 • Physical and virtual controllers
 • Centralized and decentralized designs

Identify integration considerations and requirements for controller-based wireless networks

 • Traffic flows
 • Bandwidth consumption
 • AP and controller connectivity
 • QoS

Describe security controls integration considerations

 • Traffic filtering and inspection
 • Firewall and IPS placement and functionality

Identify traffic flow implications as a result of security controls

 • Client access methods
 • Network access control

Identify high-level considerations for collaboration (voice, streaming video, interactive video) applications

 • QoS (shaping vs. policing, trust boundaries, jitter, delay, loss)
 • Capacity
 • Convergence time
 • Service placement

Describe the concepts of virtualization within a network design

Identify network elements that can be virtualized

 • Physical elements (chassis, VSS, VDC, contexts)
 • Logical elements (routing elements, tunneling, VRFs, VLANs)

Describe the concepts of network programmability within a network design

 • APIs
 • Controllers
 • Application Centric Infrastructure (ACI)

Describe data center components

 • Server load balancing basics
 • Blocking vs. non-blocking Layer 2
 • Layer 2 extension

OSI Model

 • The OSI Model operation
 • Troubleshooting with OSI model

IPv4 Fundamental

 • IPv4 formatting
 • Class of IPv4
 • Subnet Mask & Subnetting
 • Type of IP Traffic
 • Private & Public IP address
 • CIDR & VLSM & FLSM
 • Classless & Classful IP address
 • Summarization
 • Wild Card Mark
 • IPv4 usage for Enterprise Solution

IPv6 Fundamental

 • IPv6 formatting
 • Role of IPv6 Abbreviate
 • Network & Host Portion
 • Type of IPv6 traffic compare with IPv4
 • IPv6 Assignment
 • IPv6 usage for Enterprise Solution

Lab IPv6 & IPv6

 • GNS3 installation and Usage
 • Configuration IPv4
 • Verify IPv4 Operation
 • Configuration IPv6
 • Verifying IPv6 Operation

Routing Protocol Fundamental

 • Static route Concept
 • Default Route Concept
 • Configure & Verifying static & default route
 • Dynamic Routing Protocol Concept
 • RIPv1, v2 and RIPng
 • EIGRP for IPv4 & IPv6
 • OSPFv2 and OSPFv3
 • Routing Selective for Enterprise Solution

Routing Protocol Parameter

 • Administrative Distance Concept
 • Dynamic Routing Metric
 • Routing Lookup Operation
 • The Way for usage Routing Protocol in Enterprise

Lab Routing for IPv4 & IPv6

 • Enabling RIPv1, v2 for IPv4
 • Enabling RIPng for IPv6
 • Verifying Routing Operation
 • Enabling EIGRP of IPv4
 • Enabling EIGRP for IPv6
 • Verifying Routing Operation
 • Enabling OSPFv2 for IPv4
 • Enabling OSPFv3 for IPv6
 • Verifying Routing Operation

Switch operation

 • Switch functionality
 • Transmission mode of Switch
 • MAC Table on Switch
 • Broadcast & Multicast on Switch
 • Multilayer Switch concept
 • LAN switch and Data Center switch series and Solutions

STP Operation

 • STP Dead Selection Process
 • STP and RSTP comparison
 • PVST+, RPVST+ benefit
 • The Way for usage STP, RSTP , PVST+ and RPVST+ in Enterprise Solution

VLAN Operation

 • VLAN Operation
 • VLAN concept & designed
 • VLAN membership & VMPS
 • Trunk operation
 • Trunk , Uplink, Stackwise comparison
 • VLAN usage and Solution

VTP Protocol

 • VTP concept
 • VTP Operation
 • VTP Mode
 • VTP & GVRP comparison
 • The way for usage VTP in Enterprise

Link Aggregation

 • Link Aggregation concept
 • Link Aggregation Protocol
 • The way for usage LAG
 • Limited and solution LAG for Enterprise

Lab STP, VLAN, VTP and Link Aggregation

 • Verifying STP Operation
 • Configure VLAN, VTP and Link Aggregation

Access Control List (ACL)

 • ACL Concept
 • Application for ACL
 • Types of ACL
 • ACL Operation
 • The way for usage and apply ACL on Router and Switch
 • ACL Solution for Enterprise and ISP

NAT & PAT

 • NAT Concept
 • NAT Operation
 • PAT Concept
 • PAT Operation
 • Dynamic NAT Concept & Operation
 • The way for usage NAT, PAT and Dynamic NAT for Enterprise
 • Troubleshooting NAT, PAT

First Hop Redundancy Protocol (FHRP)

 • FHRP Concept
 • HSRP Concept and Operation
 • VRRP Concept and Operation
 • GLBP Concept and Operation
 • The way for usage FHRP in Enterprise

Lab ACL, NAT and HSRP

 • Configuration ACL following Network Policies
 • Verifying ACL Operation and Troubleshooting
 • Configuration NAT & PAT following Network Policies
 • Verifying NAT & PAT Operation and Troubleshooting
 • Configure HSRP
 • Verifying HSRP Operation and Troubleshooting

WAN

 • WAN Fundamentals
 • WAN connection type circuit
 • Component of WAN
 • Layer 2 Protocol in WAN
 • WAN Selective for Enterprise

Frame – Relay

 • Frame-Relay Concept
 • Frame-Relay Virtual Circuit and Topology
 • Frame-Relay Issue and Troubleshooting
 • Frame-Relay mapping
 • Frame-Relay and ATM Operation
 • Frame-Relay and Enterprise Solution

MPLS

 • MPLS Concept and benefit
 • MPLS Component
 • VPNv4 on MPLS and VRF Table
 • Route Distinguish and Route Target concept
 • MPLS for Enterprise Soluiton

IPSec and VPN

 • VPN Concept
 • VPN benefit and issue
 • IPSec concept and benefit
 • IPSec and VPN operation
 • IPSec component and protocol
 • VPN and IPSec VPN Solution for Enterprise

Lab Frame-Relay , IPSec VPN

 • Configuration Frame-Relay Point-2-Point
 • Enable Routing Protocol Over Frame-Relay
 • Verifying Frame-Relay Operation
 • Configure IPSec VPN via Command Line
 • Verifying IPSec Operation

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th