Previous Next
 • CCNA Routing and Switching

  เริ่มต้นการเป็นผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คมืออาชีพกับเรา

  Balloon
 • โปรโมชั่นพิเศษ

  มาอบรมพร้อมกับสองท่านจ่ายเพียงท่านเดียวสำหรับ Cisco ทุกหลักสูตร

  Aeroplane
 • CCNP

  เปลี่ยนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์คด้วย Cisco Certified Network Professional

  Kite

อบรม Cisco : หลักสูตร Cisco Certified Network Associates Security (CCNA Security) สอนโดยมืออาชีพ

ผู้เรียนหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาพรวมในการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย, รูปแบบการโจมตีระบบในรูปแบบต่าง ๆ , การกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, การเข้ารหัสถอดรหัสและการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถส่งผ่านข้อมูลในระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะเหมาะสมกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบเครือข่ายอย่างน้อย 1 ปี และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการทำงาน, การกำหนดนโยบายทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร และรวมถึงการนำเอาความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานกับระบบเครื่อข่ายและเครื่องเซริฟ์เวอร์ต่างๆ รวมถึงระบบเครือข่ายเสมือนด้วย (virtual network)


ค่าอบรม

17,500 บาท


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

มาสองท่านจ่ายเพียงหนึ่งท่านเมื่อมาเรียนในวันและเวลาเดียวกัน

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ


ระยะเวลาการอบรม

5 วัน


ระดับความยาก

ปานกลาง


อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

 • Cisco Router 2911
 • Cisco Switch 3750
 • Cisco Switch 2960
 • Software GNS3 and VMWare Workstation

หัวข้อการอบรม

Modern Network Security Threats

 • Describe the rationale for network security
 • Describe the three principles of network security
 • Identify risks, threats, vulnerabilities and countermeasures
 • Discuss the three states of information and identify threats and appropriate countermeasures for each state
 • Differentiate between security policies, standards and guidelines
 • Describe the difference between structured and unstructured network attacks
 • Describe the stages and tools used in a structured attack
 • Identify security organizations that influence and shape network security
 • Identify career specializations in network security

Securing Network Devices

 • Describe how to configure a secure network perimeter
 • Demonstrate the configuration of secure router administration access
 • Describe how to enhance the security for virtual logins
 • Describe the steps to configure an SSH daemon for secure remote management
 • Describe the purpose and configuration of administrative privilege levels
 • Configure the role-based CLI access feature to provide hierarchical administrative access
 • Use the Cisco IOS resilient configuration feature to secure the Cisco IOS image and configuration files
 • Describe the factors to consider when securing the data that transmits over the network related to the network management and reporting of device activity
 • Configure syslog for network security
 • Configure SNMP for network security
 • Configure NTP to enable accurate time stamping between all devices
 • Describe the router services, interfaces, and management services that are vulnerable to network attacks and perform a security audit
 • Lock down a router using AutoSecure
 • Lock down a router using SDM

Authentication, Authorization, and Accounting

 • Describe the importance of AAA as it relates to authentication, authorization, and accounting
 • Configure AAA authentication using a local database
 • Configure AAA using a local database in SDM
 • Troubleshoot AAA using a local database
 • Explain server-based AAA
 • Describe and compare the TACACS+ and RADIUS protocols
 • Describe the Cisco Secure ACS for Windows software
 • Describe how to configure Cisco Secure ACS for Windows as a TACACS+ server
 • Configure server-based AAA authentication on Cisco Routers using CLI
 • Configure server-based AAA authentication on Cisco Routers using SDM
 • Troubleshoot server-based AAA authentication using Cisco Secure ACS
 • Configure server-based AAA Authorization using Cisco Secure ACS
 • Configure server-based AAA Accounting using Cisco Secure ACS

Implementing Firewall Technologies

 • Describe standard and extended ACLs
 • Describe applications of standard and extended ACLs
 • Describe the relationship between topology and flow for ACLs and describe the proper selection of ACL types for particular topologies (ACL design methodology)
 • Describe how to implement ACLs with SDM
 • Describe the usage and syntax for complex ACLs
 • Describe the usage and syntax for dynamic ACLs
 • Interpret the output of the show and debug commands used to verify and troubleshoot complex ACL implementations
 • Describe how to mitigate common network attacks with ACLs
 • Describe the purpose of firewalls and where they reside in a modern network
 • Describe the various types of firewalls
 • Describe design considerations for firewalls and the implications for the network security policy
 • Describe the role of CBAC in a modern network
 • Describe the underlying operation of CBAC
 • Describe the configuration of CBAC
 • Describe the verification and troubleshooting of CBAC
 • Describe the role of Zone-Based Policy Firewall in a modern network
 • Describe the underlying operation of Zone-Based Policy Firewall
 • Describe the implementation of Zone-Based Policy Firewall with CLI
 • Describe the implementation of Zone-Based Policy Firewall with manual SDM
 • Describe the implementation of Zone-Based Policy Firewall with the SDM Wizard
 • Describe the verification and troubleshooting of Zone-Based Policy Firewall

Implementing Intrusion Prevention

 • Describe the purpose and operation of network-based and host-based Intrusion Prevention Systems (IPS)
 • Describe how IDS and IPS signatures are used to detect malicious network traffic
 • Implement Cisco IOS IPS operations using CLI and SDM
 • Verify and monitor the Cisco IOS IPS operations using CLI and SDM

Securing the Local Area Network

 • Describe endpoint security and the enabling technologies
 • Describe how Cisco IronPort is used to ensure endpoint security
 • Describe how Cisco NAC products are used to ensure endpoint security
 • Describe how the Cisco Security Agent is used to ensure endpoint security
 • Describe the primary considerations for securing the Layer 2 infrastructure
 • Describe MAC address spoofing attacks and MAC address spoofing attack mitigation
 • Describe MAC Address table overflow attacks and MAC Address table overflow attack mitigation
 • Describe STP manipulation attacks and STP manipulation attack mitigation
 • Describe LAN Storm attacks and LAN Storm attack mitigation
 • Describe VLAN attacks and VLAN attack mitigation
 • Describe how to configure port security
 • Describe how to verify port security
 • Describe how to configure and verify BPDU Guard and Root Guard
 • Describe how to configure and verify storm control
 • Describe and configure Cisco SPAN
 • Describe and configure Cisco RSPAN
 • Describe the best practices for Layer 2 security
 • Describe the fundamental aspects of enterprise security for advanced technologies
 • Describe the fundamental aspects of wireless security and the enabling technologies
 • Describe wireless security solutions
 • Describe the fundamental aspects of VoIP security and the enabling technologies Reference: CIAG course on VoIP security.
 • Describe VoIP security solutions
 • Describe the fundamental aspects of SAN security and the enabling technologies
 • Describe SAN security solutions

Cryptographic Systems

 • Describe the requirements of secure communications including integrity, authentication, and confidentiality
 • Describe cryptography and provide an example
 • Describe cryptanalysis and provide an example
 • Describe the importance and functions of cryptographic hashes
 • Describe the features and functions of the MD5 algorithm and of the SHA-1 algorithm
 • Explain how we can ensure authenticity using HMAC
 • Describe the components of key management
 • Describe how encryption algorithms provide confidentiality
 • Describe the function of the DES algorithms
 • Describe the function of the 3DES algorithm
 • Describe the function of the AES algorithm
 • Describe the function of the Software Encrypted Algorithm (SEAL) and the Rivest ciphers (RC) algorithm
 • Describe the function of the DH algorithm and its supporting role to DES, 3DES, and AES
 • Explain the differences and their intended applications
 • Explain the functionality of digital signatures
 • Describe the function of the RSA algorithm

Describe the principles behind a public key infrastructure (PKI)

 • Describe the various PKI standards
 • Describe the role of CAs and the digital certificates that they issue in a PKI
 • Describe the characteristics of digital certificates and CAs

Implementing Virtual Private Networks

 • Describe the purpose and operation of VPNs
 • Differentiate between the various types of VPNs
 • Identify the Cisco VPN product line and the security features of these products
 • Configure a site-to-site VPN GRE tunnel
 • Describe the IPSec protocol and its basic functions
 • Differentiate between AH and ESP
 • Describe the IKE protocol and modes
 • Describe the five steps of IPSec operation
 • Describe how to prepare IPSec by ensuring that ACLs are compatible with IPSec
 • Configure IKE policies using the CLI
 • Configure the IPSec transform sets using the CLI
 • Configure the crypto ACLs using the CLI
 • Configure and apply a crypto map using the CLI
 • Describe how to verify and troubleshoot the IPSec configuration
 • Describe how to configure IPSec using SDM
 • Configure a site-to-site VPN using the Quick Setup VPN Wizard in SDM
 • Configure a site-to-site VPN using the step-by-step VPN Wizard in SDM Verify, monitor and troubleshoot VPNs using SDM
 • Describe how an increasing number of organizations are offering telecommuting options to their employees
 • Differentiate between Remote Access IPSec VPN solutions and SSL VPNs
 • Describe how SSL is used to establish a secure VPN connection
 • Describe the Cisco Easy VPN feature
 • Configure a VPN Server using SDM
 • Connect a VPN client using the Cisco VPN Client software

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th