อบรม Oracle Database 12c: Administration : หลักสูตร Oracle 12c Database Administration สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม Oracle Database 12c: Administration นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำหน้าที่ DBA อย่างสมบูรณ์

ค่าอบรม

15000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ORACLE database
 • มีความเข้าใจในโครงสร้างของ ORACLE database

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

Introduction (Database Architecture)

 • Describe course objectives
 • Explore the Oracle 12c database architecture

Managing the Oracle Instance

 • Start and stop the Oracle database and components
 • Use Enterprise Manager (EM)
 • Access a database with SQL*Plus and SQL Developer
 • Modify database initialization parameters
 • Understand the stages of database startup
 • View the Alert log
 • Use the Data Dictionary

Configuring the Oracle Network Environment

 • Use Enterprise Manager for configuring the Oracle network environment
 • Create additional listeners
 • Create Net Service aliases
 • Configure connect-time failover
 • Control the Oracle Net Listener
 • Test Oracle Net connectivity
 • Identify when to use shared versus dedicated servers

Managing Database Storage Structures

 • Describe table data storage (in blocks)
 • Define the purpose of tablespaces and data files
 • Understand and utilize Oracle Managed Files (OMF)
 • Create and manage tablespaces
 • Obtain tablespace information

Administering User Security

 • Create and manage database user accounts
 • Authenticate users
 • Assign default storage areas (tablespaces)
 • Grant and revoke privileges
 • Create and manage roles
 • Create and manage profiles
 • Implement standard password security features
 • Control resource usage by users

Managing Data and Concurrency

 • Manage data through SQL
 • Identify and administer PL/SQL Objects
 • Describe triggers and triggering events
 • Monitor and resolve locking conflicts

Managing Undo Data

 • Explain DML and undo data generation
 • Monitor and administer undo
 • Describe the difference between undo and redo data
 • Configure undo retention
 • Guarantee undo retention
 • Use the undo advisor

Implementing Oracle Database Security

 • Describe DBA responsibilities for security
 • Apply the principal of least privilege
 • Specify audit options
 • Review audit information
 • Maintain the audit trail

Proactive Maintenance

 • Use statistics
 • Manage the Automatic Workload Repository (AWR)
 • Use the Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • Describe advisory framework
 • Set alert thresholds
 • Use server-generated alerts
 • Use automated tasks
 • Use Enterprise Manager pages to monitor performance
 • Use the SQL Tuning Advisor
 • Use the SQL Access Advisor
 • Use Automatic Shared Memory Management
 • Use the Memory Advisor to size memory buffers
 • Use performance related dynamic views
 • Troubleshoot invalid or unusable objects

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th