อบรม Oracle Database 11g Advanced Administration Backup & Recovery สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตร Oracle Database 11g Advanced Administration Backup & Recovery นี้เป็นหลักสูตรสำหรับท่านที่ ต้องการดูแลและจัดการกับ ORACLE database ขั้นสูง เพื่อใหฐ้ านขอ้ มูลออราเคิลมีเสถียรภาพ ทำใหส้ ามารถดึงประสิทธิภาพการ ทำงานออกมาไดเ้ต็มที่ รวมถึงการดูแลรักษา database ระดับสูง เพื่อการป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับขอ้ มูลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ และกู้ database ที่เกิดเสียหายอย่างร้ายแรงจากกรณีต่างๆ ใหก้ ลับคืนมาได้ นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับท่าน ที่ต้องการสอบ Oracle Certified Professional (OCP)

ค่าอบรม

15000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลและจัดการในเรื่องของ Security
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการทำ Flashback Database
 • มีความเข้าใจในโครงสร้างของ ORACLE database

ระยะเวลาการอบรม

5 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

Database Architecture and ASM

 • Oracle Database Architecture Overview
 • ASM General Architecture
 • Creating an ASM Instance
 • Using Enterprise Manager to Manage ASM Users
 • ASM Storage Concepts
 • The ASMCMD Utility
 • ASM Scalability and Performance

Configuring for Recoverability

 • Purpose of Backup and Recovery Functionality
 • Typical Backup and Recovery Tasks
 • Oracle Backup and Recovery Solutions
 • Using Recovery Manager (RMAN)
 • Using a Flash Recovery Area
 • Flash Recovery Area Space Management

Using the RMAN Recovery Catalog

 • RMAN Repository Data Storage: Comparison of Options
 • Storing Information in the Recovery Catalog
 • Registering a Database in the Recovery Catalog
 • Recovery Catalog Resynchronization: Concepts
 • Using RMAN Stored Scripts
 • Backing Up and Recovering the Recovery Catalog
 • Using a Virtual Private Catalog

Configuring Backup Specifications

 • Using RMAN to Create Backups
 • Configuring Persistent Settings for RMAN
 • Using Enterprise Manager to Configure RMAN Settings
 • Control File Auto-backups
 • Managing Persistent Settings
 • Configuring Devices for Backup
 • Configuring Backup Optimization

Creating Backups

 • Creating an Oracle-Suggested Backup
 • Creating Backup Sets & Image Copies
 • Creating a Whole Database Backup
 • RMAN Backup Types
 • Monitoring Block Change Tracking
 • Creating Duplex Backup Sets
 • Archival Backups: Concepts
 • Encrypting Backups

Performing User-Managed Backup and Recovery

 • Restoring and Recovering
 • Causes of File Loss
 • Critical Versus Non-critical
 • Recovering from a TEMPFILE Loss
 • Re-creating Indexes
 • Recovering from a Lost Index Tablespace
 • Authentication Methods for Database Administrators
 • Recovering a Read-Only Tablespace

Using RMAN to Perform Recovery

 • Using RMAN RESTORE and RECOVER Commands
 • Performing Recovery Using Enterprise Manager
 • Recovery Using Incrementally Updated Backups
 • Perform a Fast Switch to Image Copies
 • Restoring and Recovering the Database on a New Host
 • Performing Disaster Recovery

Using RMAN to Duplicate a Database

 • Using RMAN to Create a Duplicate Database
 • Creating a Duplicate Database
 • Creating an Initialization Parameter File for the Auxiliary Instance
 • Allocating Auxiliary Channels
 • Understanding the RMAN Duplication Operation
 • Using EM to Clone a Database
 • Cloning a Running Database

Performing Tablespace Point-in-time Recovery

 • Tablespace Point-in-Time Recovery (TSPITR) Concepts
 • Tablespace Point-in-Time Recovery: Architecture
 • Understanding When to Use TSPITR
 • Determining the Tablespaces for the Recovery Set
 • Using Enterprise Manager to Perform TSPITR
 • Understanding TSPITR Processing
 • Troubleshooting RMAN TSPITR

Monitoring and Tuning RMAN

 • Parallelization of Backup Sets
 • Monitoring RMAN Sessions
 • Interpreting RMAN Message Output
 • Using the DEBUG Option
 • Tuning RMAN
 • RMAN Multiplexing
 • Comparing Synchronous and Asynchronous I/O
 • Tape Subsystem Performance Rules

Using Flashback Technology

 • Flashback Technology
 • Transactions and Undo
 • Guaranteeing Undo Retention
 • Preparing Your Database for Flashback
 • Flashback Drop and the Recycle Bin
 • Using Flashback Technology to Query Data
 • Possible Workflow
 • Flashback Transaction Wizard

Using Flashback Database

 • Flashback Table
 • Enabling Row Movement on a Table
 • Enabling Row Movement on a Table
 • Flashback Database Architecture
 • Configuring Flashback Database
 • Performing Flashback Database Using EM
 • Flashback Database Considerations
 • Flashback Data Archive

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th