อบรม Oracle Database: Programming with PL/SQL สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตร Introduction to PL/SQL นี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการเขียนโปรมแกรมกับ ORACLE Database โดยหลักสูตรจะสอนการใช้ภาษา PL/SQL เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับภาษา SQL ในการจักการกับ ORACLE ภาษา PL/SQL เป็นภาษา Programming ของ ORACLE โดยจะกล่าวถึง โครงสร้างและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PL/SQL เบื้องตน เช่น การใช้ Exceptions, Cursors, การสร้าง Stored Procedures, Function, Trigger และสามารถที่จะนำ พัฒนา Application หลายๆ อย่างโดยใช้ tools ของ ORACLE เอง เช่น Oracle Form และ Oracle Report etc. นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากคอร์สนี้นำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบ ERP ของ ORACLE ได้เช่นกัน นอกจากทฤษฎีแลว้ ผูเข้าอบรมจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดแต่ละบทตามโจทย์ที่มาจากตัวอย่างการใช้งานจริง ทำใหผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ทีได้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้

ค่าอบรม

15000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ระบบ ERP เบื้องต้น
 • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษา PL/SQL เบื้องต้น

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

Introduction and Declare PL/SQL Identifiers

 • Overview of PL/SQL
 • Identify the benefits of PL/SQL Subprograms
 • Overview of the types of PL/SQL blocks
 • Create a Simple Anonymous Block
 • How to generate output from a PL/SQL Block?
 • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
 • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
 • Use variables to store data
 • Identify Scalar Data Types
 • The %TYPE Attribute
 • What are Bind Variables?
 • Sequences in PL/SQL Expressions

Write Executable Statements

 • Describe Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
 • Learn to Comment the Code
 • Deployment of SQL Functions in PL/SQL
 • How to convert Data Types?
 • Describe Nested Blocks
 • Identify the Operators in PL/SQL

Interaction with the Oracle Server

 • Invoke SELECT Statements in PL/SQL
 • Retrieve Data in PL/SQL
 • SQL Cursor concept
 • Avoid Errors by using Naming Conventions when using Retrieval and DML Statements
 • Data Manipulation in the Server using PL/SQL
 • Understand the SQL Cursor concept
 • Use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • Save and Discard Transactions

Control Structures

 • Conditional processing using IF Statements
 • Conditional processing using CASE Statements
 • Describe simple Loop Statement
 • Describe While Loop Statement
 • Describe For Loop Statement
 • Use the Continue Statement

Composite Data Types

 • Use PL/SQL Records
 • The %ROWTYPE Attribute
 • Insert and Update with PL/SQL Records
 • INDEX BY Tables
 • Examine INDEX BY Table Methods
 • Use INDEX BY Table of Records

Explicit Cursors

 • What are Explicit Cursors?
 • Declare the Cursor
 • Open the Cursor
 • Fetch data from the Cursor
 • Close the Cursor
 • Cursor FOR loop
 • The %NOTFOUND and %ROWCOUNT Attributes
 • Describe the FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause

Exception Handling

 • Understand Exceptions
 • Handle Exceptions with PL/SQL
 • Trap Predefined Oracle Server Errors
 • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
 • Trap User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure

Creating Stored Procedures

 • Describe and create a procedure
 • Create procedures with parameters
 • Differentiate between formal and actual parameters
 • Use different parameter-passing modes
 • Invoke a procedure
 • Handle exceptions in procedures
 • Remove a procedure

Creating Stored Functions

 • Describe the uses of functions
 • Create stored functions
 • Invoke a function
 • Remove a function
 • Differentiate between a procedure and a function

Creating Packages

 • Describe packages and list their components
 • Create a package to group together related variables, cursors, constants, exceptions, procedures, and functions
 • Designate a package construct as either public or private
 • Invoke a package construct
 • Describe the use of a bodiless package
 • Overload package procedures and functions
 • Use forward declarations
 • Create an initialization block in a package body
 • Manage persistent package data states for the life of a session
 • Use PL/SQL tables and records in packages
 • Wrap source code stored in the data dictionary so that it is not readable

Using Oracle-Supplied Packages in Application Development

 • Describe how the DBMS_OUTPUT package works
 • Use UTL_FILE to direct output to operating system files
 • Use the HTP package to generate a simple Web page
 • Describe the main features of UTL_MAIL
 • Call the DBMS_SCHEDULER package to schedule PL/SQL code for execution

Creating Triggers

 • Describe the different types of triggers
 • Describe database triggers and their uses
 • Create database triggers
 • Describe database trigger-firing rules
 • Remove database triggers

Applications for Triggers

 • Create additional database triggers
 • Explain the rules governing triggers
 • Implement triggers

Dynamic SQL and Metadata

 • Describe the execution flow of SQL statements
 • Build and execute SQL statements dynamically using Native Dynamic SQL (that is, with EXECUTE IMMEDIATE statements)
 • Compare Native Dynamic SQL with the DBMS_SQL package approach
 • Use the DBMS_METADATA package to obtain metadata from the data dictionary as XML or creation DDL that can be used to re-create the objects

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th