อบรม Oracle Database : Data Guard สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตร Oracle Database : Data Guard นี้ครอบคลุมและประยุกต์ใช้ได้กับ Oracle Database ทุก version

ค่าอบรม

25000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Oracle Database 11g:Administration เป็นอย่างน้อย

ระยะเวลาการอบรม

5 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

Introduction to Oracle Data Guard

 • Describe the basic components of Oracle Data Guard
 • Explain the differences between physical and logical standby databases
 • Explain the benefits of implementing Oracle Data Guard

Creating a Physical Standby Database by Using SQL and RMAN Commands

 • Configure the primary database and Oracle Net Services to support the creation of the physical standby database and role transition
 • Create a physical standby database by using the DUPLICATE TARGET DATABASE FOR STANDBY FROM ACTIVE DATABASE RMAN command

Oracle Data Guard Broker: Overview

 • The Data Guard broker architecture
 • Data Guard broker components
 • Benefits of the Data Guard broker
 • Data Guard broker configurations
 • How to use Enterprise Manager to manage your Data Guard configuration
 • How to invoke DGMGRL to manage your Data Guard configuration

Creating a Data Guard Broker Configuration

 • Create a Data Guard broker configuration
 • Manage the Data Guard broker configuration

Creating a Physical Standby Database by Using Enterprise Manager Grid Control

 • Use Enterprise Manager to create a broker configuration
 • Use Enterprise Manager to manage the broker configuration

Creating a Logical Standby Database

 • Determine when to create a logical standby database
 • Create a logical standby database
 • Manage SQL Apply filtering

Configuring Data Protection Modes

 • Describe the data protection modes
 • Change the data protection mode of your configuration

Monitoring a Data Guard Configuration

 • Use Enterprise Manager Grid Control to monitor the configuration
 • Use DGMGRL to view the configuration status

Optimizing a Data Guard Configuration

 • Monitor configuration performance
 • Optimize redo transport for best performance
 • Optimize SQL Apply

Using Flashback Database in a Data Guard Configuration

 • Explain the advantages of using Flashback Database in a Data Guard configuration
 • Configure Flashback Database

Performing Role Transitions

 • Explain the two database roles
 • Perform a switchover
 • Perform a failover

Enabling Fast-Start Failover

 • Configure fast-start failover
 • View information about the fast-start failover configuration
 • Manage the observer
 • Perform role changes in a fast-start failover configuration
 • Manually reinstate the primary database

Creating and Managing a Snapshot Standby Database

 • Create a snapshot standby database to meet the requirement for a temporary, updatable snapshot of a physical standby database
 • Convert a snapshot standby database back to a physical standby database

Using Oracle Active Data Guard

 • Use Real-time Query to access a physical standby database
 • Enable RMAN block change tracking for a physical standby database

Performing Backup and Recovery in an Oracle Data Guard Configuration

 • Use RMAN to back up and restore files in a Data Guard configuration
 • Offload backups to a physical standby database
 • Recover your primary database by using a file from the physical standby database

Managing Client Connectivity

 • Configure client connectivity in a Data Guard configuration
 • Implement failover procedures to automatically redirect clients to a new primary database

Patching and Upgrading Databases in a Data Guard Configuration

 • By using traditional upgrade methods
 • By performing rolling upgrades

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th