อบรม Oracle Database 11g: RAC for DBA สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตร Oracle Database 11g: RAC for DBA เป็นหลักสูตรระดับ Expert ด้าน Database โดยเป็นการเรียนรู้ถึงภาพรวม ของ Oracle 11g RAC ตั้งแต่การติดตั้งสร้างและตั้งค่า Oracle RAC และ Oracle Grid การลดและเพิ่ม node ของ RAC ไปจนถึงการ ดูแลรักษา Oracle RAC Database และการ Backup

ค่าอบรม

25000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Oracle Database 11g:Administration เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Oracle 11g RAC

ระยะเวลาการอบรม

5 วัน

ระดับความยาก

ยาก

หัวข้อการอบรม

Oracle Clusterware Installation and Configuration

 • Describe the installation of Oracle RAC 11g
 • Perform RAC preinstallation tasks
 • Perform cluster setup tasks
 • Install Oracle Clusterware

RAC Software Installation

 • Install and configure Automatic Storage Management (ASM)
 • Install the Oracle database software
 • Perform required tasks prior to database creation

RAC Database Creation

 • Install the Enterprise Manager agent on each cluster node
 • Create a cluster database
 • Perform required tasks after database creation

RAC Database Administration

 • Use Enterprise Manager cluster database pages
 • Define redo log files in a RAC environment
 • Define undo tablespaces in a RAC environment
 • Start and stop RAC databases and instances
 • Modify initialization parameters in a RAC environment
 • Manage ASM instances in a RAC environment

Managing Backup and Recovery in RAC

 • Configure the RAC database to use ARCHIVELOG mode and the flash recovery area
 • Configure RMAN for the RAC environment

RAC Performance Tuning

 • Determine RAC-specific tuning components
 • Tune instance recovery in RAC
 • Determine RAC-specific wait events, global enqueues, and system statistics
 • Implement the most common RAC tuning tips
 • Use the Cluster Database Performance pages
 • Use the Automatic Workload Repository (AWR) in RAC
 • Use Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) in RAC

Services

 • Configure and manage services in a RAC environment
 • Use services with client applications
 • Use services with the Database Resource Manager
 • Use services with the Scheduler
 • Set performance-metric thresholds on services
 • Configure services aggregation and tracing

High Availability of Connections

 • Configure client-side connect-time load balancing
 • Configure client-side connect-time failover
 • Configure server-side connect-time load balancing
 • Use the Load Balancing Advisory (LBA)
 • Describe the benefits of Fast Application Notification (FAN)
 • Configure server-side callouts
 • Configure the server- and client-side ONS
 • Configure Transparent Application Failover (TAF)

Oracle Clusterware Administration

 • Manually control the Oracle Clusterware stack
 • Change voting disk configuration
 • Back up or recover your voting disks
 • Manually back up OCR
 • Recover OCR
 • Replace an OCR mirror
 • Repair the OCR configuration
 • Change VIP addresses
 • Use the CRS framework
 • Prevent automatic instance restarts

Diagnosing Oracle Clusterware and RAC Components

 • Collect Oracle Clusterware diagnostic files
 • Use Cluster Verify

Node Addition and Removal

 • Add a new node to your cluster database
 • Remove a node from your cluster database

Design for High Availability

 • Design a Maximum Availability Architecture in your environment
 • Determine the best RAC and Data Guard topologies for your environment
 • Configure the Data Guard Broker configuration files in a RAC environment
 • Decide on the best ASM configuration to use
 • Patch your RAC system in a rolling fashion

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th