อบรม Oracle Application Express: Build Web Applications สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตร Oracle Application Express: Build Web Applications นี้เน้นการใช้เครื่องมือในการสร้าง Web Application ในรูปแบบของ Forms and Report ผ่านโปรแกรม Oracle Application Express โดยจุดเด่นของ Oracle Application Express คือ มี Wizard ช่วยในการสร้าง Forms and Report ใหส้ ามารถจัดรูปแบบไดง้ ่าย ขึ้น ทำให้ใช้ข้อมูลไดง้ ่ายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ช่วยใหผู้ใช้สามารถทำงานกับข้อมูลใน Database ผ่าน Forms และสามารถดู Report ได้ อย่างรวดเร็ว โดยการดูผ่าน Web Application และนอกจากนี้ Oracle Application Express ยังสามารถนำไปใช้งานกับระบบ Oracle Cloud ได้

ค่าอบรม

20000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการสร้าง Web Application ในรูปแบบของ Forms and Report ผ่านโปรแกรม Oracle Application Express เป็นอย่างน้อย

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

ยาก

หัวข้อการอบรม

Introduction to Oracle Forms Developer and Oracle Forms Services

 • Describe the features and benefits of Oracle Forms Services and Oracle Forms Developer
 • Describe the architecture of Oracle Forms Services
 • Describe the course application

Building Database Applications

 • Discuss the difference between a Database Application and a Websheet Application
 • Identify the components of a database application
 • Create a database application from scratch
 • Create a database application from a spreadsheet

Creating Reports

 • Identify the types of reports you can create
 • Create, manipulate and customize interactive reports
 • Create and modify classic and wizard reports

Creating a Form Module

 • Identify the types of forms you can create
 • Create and modify various types of forms
 • Working with Pages and Regions

Working with Pages and Regions

 • View and edit page definitions and attributes
 • Create and modify a region and subregion
 • Create a Page Zero
 • Add page groups and comments

Adding Items and Buttons

 • Identify different types of items
 • Create items and edit item attributes
 • Create and use List of Values
 • Create buttons and edit button attributes

Understanding Session State and Debugging

 • Explain how APEX uses session state
 • View, reference and clear session state values
 • Review messages in debug mode

Including Page Processing

 • Explain the difference between page rendering and page processing
 • Create computations in application pages
 • Create page processes
 • Create validations to verify user input
 • Create branches within a application

Building a Websheet Application

 • Create a Websheet Application
 • Add a Page to a Websheet Application
 • Add and manipulate a Data Grid and Report
 • Add Annotations to a Data Grid
 • Create a Saved Report of a Data Grid
 • Add Sections to a Page
 • Share Websheets using an Access Control List

Using Application and Page Utilities

 • Use the Advisor to verify your application
 • Manage defaults using the Attribute Dictionary

Adding Shared Components that Aid Navigation

 • Explain the use of shared components in an application
 • Create and edit tabs, navigation bar entries, lists and breadcrumbs

Displaying Dynamic Content

 • Create and use a dynamic action
 • Import and use a plugin
 • Create and modify a chart
 • Create a calendar
 • Create a tree

Administering Application Express Workspaces

 • Create a developer and a workspace administrator user
 • Request a schema or a storage
 • Monitor the developer activity log

Implementing Security

 • List the different ways to secure your application
 • Differentiate between authentication and authorization
 • Create an authentication scheme for your application
 • Create an authorization scheme using Access Control
 • Enable and configure Session State Protection

Deploying Your Application

 • Identify the supporting objects for your application
 • Export an application and its supporting objects
 • Import an application
 • Install the supporting objects

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th