อบรม Windows 2012 R2 : หลักสูตร Configuring Advanced Windows Server 2012 Services สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม Windows 2012 นี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้งาน Windows 2012 เป็นระบบหลัก ซึ่งจะสอนการใช้งานระบบเน็ตเวิร์คขั้นสูงในการใช้งาน DNS,DHCP,File Service และ Dynamic Access Control รวมถึงการทำ Network Loadbalancing และ Clustering และสอนเกี่ยวกับการใช้งาน Active Directory ขั้นสูงเช่นการทำ Distributed ADDS, Certificates, RMS และ Federation Service

ค่าอบรม

หนึ่งท่าน 12,500 บาท(จากราคาเต็ม 17,500 บาท)

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

มาสองท่านจ่ายเพียงหนึ่งท่านเมื่อมาเรียนในวันและเวลาเดียวกัน

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSA (3 หลักสูตร)เหลือเพียงวิชาล่ะ 9000 บาท

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSE (5 หลักสูตร) เหลือเพียงหลักสูตรล่ะ 7000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Windows 2008 หรือ Windows 2012
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Active Directory และระบบเน็ตเวิร์ค
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Installing and Configuring Windows Server 2012 หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

รายละเอียดการอบรม

Implementing Distributed AD DS Deployments

 • Overview AD DS Deployments
 • Implementing a Distributed AD DS Deployment
 • Child Domain & Domain Tree
 • Configuring AD DS Trusts
 • Lab: promote root domain
 • Lab: promote addition domain
 • Lab: promote child domain
 • Lab: promote domain tree
 • Lab: demote domain
 • Lab: create trusts with other forest

Implementing AD DS Sites and Replication

 • Overview of AD DS Replication
 • Configuring AD DS Sites
 • Configuring and Monitoring AD DS Replication
 • Lab: configuring sites
 • Lab: force replicate domain controller between site

Implementing Advanced Network Services

 • Configuring Advanced DHCP Features
 • Configuring Advanced DNS Settings
 • Implementing IP Address Management
 • Lab: configuring advance DHCP features (DHCP failover, Super Scope, option 081)
 • Lab: configuring advance DNS features (DNS GNZ, DNS SEC)

Implementing Advanced File Services

 • Configuring iSCSI Storage
 • Implementing Advanced File Service
 • Data Deduplication
 • Lab: add new hard disk and create iSCSI storage
 • Lab: configuring data deduplication

Configuring Encryption and Advanced Auditing

 • Encrypting Network Files with EFS
 • Configuring Auditing
 • Lab: encrypt content for secure data
 • Lab: export and import domain admin key for data recovery agent
 • Lab: grant many user for using one encryption file
 • Lab: configuring audit policy for domain and file server

Implementing Network Load Balancing

 • Network Load Balancing Overview
 • Configuring a Network Load Balancing Cluster
 • Lab: configuring network load balancing for web site

Implementing Failover Clustering

 • Overview of Failover Clustering
 • Implementing a Failover Cluster
 • Configuring Highly-Available Applications and Services on a Failover Cluster
 • Maintaining a Failover Cluster
 • Lab: configuring failover cluster for dhcp server (create new node, add node, move node, test fail over-fail back, delete node, shutdown cluster, destroy cluster)

Implementing Failover Clustering with Hyper-V

 • Overview of the Integration of Hyper-V with Failover Clustering
 • Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
 • Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
 • Lab: install and configuring SCVMM 2012 (add hosts server, create and deploy virtual machine to hosts server)
 • Lab: create failover cluster for Hyper-V server (hyper-v live migration)
 • Lab: configuring hyper-v replica

Implementing Disaster Recovery

 • Disaster Recovery Overview
 • Implementing Windows Server Backup
 • Implementing Server and Data Recovery
 • Lab: using windows server backup to backup file server
 • Lab: configuring shadow copy

Implementing AD CS

 • Public Key Infrastructure Overview
 • Deploying Certification Authorities
 • Deploying and Managing Certificate Templates
 • Lab: install and configuring ADCS server (revoke, issue, pending, fail, certificate template)
 • Lab: using certificate for secure web site
 • Lab: backup and restore ADCS

Implementing AD RMS

 • Active Directory Rights Management Overview
 • Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
 • Configuring AD RMS Content Protection
 • Lab: install and configuring ADRMS server
 • Lab: using ADRMS to secure content
 • Lab: create and deploy template policy

Monitoring Windows Server 2012

 • Monitoring Tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs
 • Lab: task manager
 • Lab: resource manager
 • Lab: perfmon

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th