โปรโมชั่น Cisco

เพียงอบรมพร้อมกับสองท่านในวันและเวลาเดียวกัน จ่ายเพียงท่านเดียว ไม่ว่าจะอบรมหลักสูตรหลักสูตรใด ๆของ Cisco ทั้ง CCNA, CCNA Security,CCDA หรือ CCNP เฉลี่ยเพียงท่านล่ะ 8,750 บาทเท่านั้น (รายละเอียดหลักสูตร)หลักสูตร Cisco